Polityka prywatności


Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie użytkowników naszych portali o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz w oparciu o UK GDPR (General Data Protection Regulation) obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. na terytorium Zjednoczonego Królestwa.
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Strony Internetowej oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Jeżeli w Polityce prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te  znajdują zastosowanie też do Ciebie

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego RadioTop Ltd. oraz należących do niego aplikacji mobilnych, jak również codziennej działalności RadioTop, która zapewnia obsługę reklamodawców stacji.

O jakich danych mówimy?

Mówimy o danych osobowych, wprowadzanych przez Ciebie w formularzach oraz zbieranych podczas korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, w tym zapisywanych w plikach Cookies.

Administrator Danych osobowych

Administratorem Twoich danych będzie: RadioTop Ltd., e-mail kontakt@radiotop.com.pl

Dlaczego przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie po to by móc Cię zidentyfikować w konkursach, głosowaniach oraz aby zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, wykryć działania robotów, oszustwa oraz nadużycia a także w celu dokonywania pomiarów, pozwalających nam na tworzenie lepszych, bardziej dopasowanych do Ciebie usług.

Komu są przekazywane Twoje Dane osobowe?

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

RadioTop może przekazać te dane innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz RadioTop. Podmioty te mogą wykorzystywać je wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem takich usług.

Twoje Prawa w stosunku do Danych

Użytkownikom, których Dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:


Prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Dane Osobowe go dotyczące, a jeżeli ma to miejsce ma prawo do uzyskania od Administratora informacji o:

 • celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych
 • informacji o odbiorcach i kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione
 • planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalenia tego okresu
 • informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także możliwości wyrażenia sprzeciwu oraz możliwości wniesienia skargi,
 • informacji o podmiocie od którego Administrator uzyskał dane oraz ewentualnych informacji o zautomatyzowanym profilowaniu.

Prawo uzyskania kopii danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii przetwarzanych Danych Osobowych, które go dotyczą;


Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Danych Osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;


Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane, użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie, wniósł sprzeciw co do ich przetwarzania, dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego, któremu podlega Administrator lub zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzanych Danych Osobowych w przypadku: kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenia prawidłowości tych danych, przetwarzania niezgodnego z prawem, kiedy osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych – żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystywania, Administrator nie potrzebuje już tych danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania, na swoje żądanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Danych Osobowych go dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo zażądać przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczył te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9
ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,


Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych Danych Osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia tego sprzeciwu;


Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na  tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią umowy o ich świadczenie. Głównie są to regulaminy lub dokumenty podobne dostępne w usługach, z których korzystasz. W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym prawem.

Przez jaki okres Twoje dane będą przetwarzane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel lub do momentu wycofania Twojej zgody.

Jak wygląda pozyskiwanie danych?

1. INFORMACJE W FORMULARZACH

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis zapisuje ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, lokalizacja, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu udziału w głosowaniu lub konkursie, dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre nasze usługi.

2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

RadioTop informuje, że używa na swoich stronach internetowych technologii cookies (ciasteczek), czyli plików komputerowych do rejestrowania informacji, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Cookies to po prostu informacje zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje i ustawienia, jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody. Pliki cookie nie pozwalają identyfikować danych osobowych. Cookie nie ma najmniejszego nawet wpływu na Twoje oprogramowanie i sprzęt. Pliki te stosowane są przez RadioTop w celach:

Uwierzytelniania – przede wszystkim identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby np. wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom;

Zapewnienia bezpieczeństwa – koniecznego wsparcia mechanizmów zabezpieczających w serwisie www, np. zabezpieczających przed wyciekiem danych;

Określenia preferencji – uzyskania informacji na temat preferencji językowych czy komunikacyjnych użytkownika, ułatwiają i przyspieszają wypełnianie formularzy na stronie internetowej i aplikacji mobilnej. Przy użyciu wtyczek społecznościowych zapewniają one użytkownikowi funkcje, informacje i treść zgodną z jego określonymi preferencjami.

RadioTop zezwala również podmiotom trzecim, niezależnym od RadioTop, na wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach internetowych i aplikacji mobilnej. Są to m.in. podmioty udostępniające wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Korzystając z usług tych podmiotów zgadzasz się stosować ich odrębną politykę prywatności a jakakolwiek odpowiedzialność RadioTop z tego tytułu jest całkowicie wyłączona;

Zarządzania reklamą – RadioTop może wykorzystać pliki cookie by prezentować użytkownikowi reklamy dopasowane do jego preferencji. Innym celem plików coookie może być dowiedzenie się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę w witrynie internetowej RadioTop odwiedzili za jej pośrednictwem, stronę reklamodawcy. RadioTop może również zezwalać podmiotom zewnętrznym korzystać z plików cookie, aby ustalić, czy i z jakim skutkiem pojawiła się na stronie www ich reklama oraz dostarczyć informacji, w jaki sposób użytkownicy reagują na nią. RadioTop zastrzega sobie możliwość takiej współpracy z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę na naszych stronach www lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz inne technologie a w szczególności sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej prezentować reklamy naszym użytkownikom i zbierać badania i raporty dla reklamodawców;

Badawczych i analitycznych – RadioTop może korzystać z plików cookie by badać i analizować sprawność działania witryny internetowej i aplikacji mobilnych. Służy to również doskonaleniu ich działania.

Wykorzystujemy popularne oprogramowanie Google Analytics, wtedy witryna zamieszcza w komputerze użytkownika specjalny kod, który umożliwia zbieranie danych. W każdej jednak chwili użytkownik może wyłączyć zbieranie danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez stosowne zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Informujemy, że przeglądarki internetowe zazwyczaj umożliwiają użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach. Ograniczenie plików cookie w tych ustawieniach może skutkować pogorszeniem jakości działania witryny.

3. LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika i lokalizacji,
 • Informacje o adresie IP.
 • inne dane zbierane przez google.analitics

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Zbieranie na komputerze użytkownika plików cookies można wyłączyć albo ograniczyć wybierając właściwe ustawienia w poszczególnych przeglądarkach. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze strony www.

 

Udostępnij