Ogólne zasady objęcia wydarzenia patronatem medialnym

Ogólne zasady objęcia wydarzenia patronatem medialnym przez Radio Top


I. Zasady zgłaszania wniosków o objęcie wydarzenia patronatem medialnym:

 • podpisany przez organizatora wniosek musi zawierać: krótki opis przedsięwzięcia wraz z informacją o ewentualnej odpłatności dla uczestników, termin i miejsce wydarzenia, dane organizatora, dane osoby do kontaktu oraz informację, o jaki rodzaj patronatu medialnego ubiega się Organizator.
 • Warunkiem objęcia patronatem medialnym przedsięwzięcia jest ustalenie jaki rodzaj patronatu medialnego ma sprawować Radio Top.

II. Rodzaje patronatów medialnych oferowane przez Radio Top i ich zasady

A) Patronat wyłączny – wyłączny patronat medialny oznacza, że Radio Top jest jedynym medium, które sprawuje patronat nad imprezą. W związku z tym Organizator umieszcza wyłącznie logo Radio Top w miejscu przeznaczonym na patronat medialny na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zakres działań Radio Top:

 • przygotowanie zapowiedzi wydarzenia na podstawie materiałów przesłanych przez Organizatora oraz jej emisja na antenie radia,
 • podanie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej oraz fanpage Radio Top wraz z ekspozycją plakatu,
 • jeśli strony ustalą, przeprowadzenie wywiadu w ustalonym wspólnie terminem,
 • obecność reportera Radio Top podczas imprezy,
 • przygotowanie materiałów podsumowujących imprezę i ich emisja na antenie.

B) Patronat główny – oznacza, że wśród patronów medialnych znajdują się inne media. W związku z tym Organizator zobowiązuje się umieszczenia loga Radio Top dwukrotnie większego w stosunku do pozostałych patronów medialnych w miejscu przeznaczonym na patronat medialny na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zakres działań Radio Top:

 • przygotowanie zapowiedzi wydarzenia na podstawie materiałów przesłanych przez Organizatora oraz jej emisja na antenie radia,
 • podanie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej oraz fanpage Radio Top wraz z ekspozycją plakatu,
 • jeśli strony ustalą, przeprowadzenie wywiadu w ustalonym terminie.

C) Patronat standardowy – oznacza, że wśród patronów znajdują się inne media. Organizator umieszcza logo Radio Top w miejscu przeznaczonym na patronat medialny na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zakres działań Radio Top:

 • przygotowanie zapowiedzi wydarzenia na podstawie materiałów przesłanych przez Organizatora oraz jej emisja na antenie radia,
 • podanie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej oraz fanpage Radio Top wraz z ekspozycją plakatu.

III. Obowiązki Organizatora wydarzenia (dla każdego rodzaju patronatu):

 • umieszczenie logotypu Radio Top na plakatach i innych materiałach promujących wydarzenie zgodnie z uzgodnionym patronatem,
 • umieszczenie logotypu Radio Top we wszelkich reklamach promujących dane wydarzenie,
  przedstawienie projektu plakatu,
 • w przypadku imprez biletowanych, przekazanie 5 pojedynczych wejściówek na wydarzenie,
 • umożliwienie ekipie Radio Top realizacji materiału podczas wydarzenia,
 • umożliwienie dystrybucji materiałów promocyjnych Radio Top podczas wydarzenia,
 • umożliwienie ekspozycji banera i innych mobilnych materiałów reklamowych Radio Top podczas wydarzenia,
 • publiczne ogłoszenie informacji słownej o patronie medialnym „Radio Top” w trakcie wydarzenia (np. na scenie) w liczbie indywidualnie ustalonej przez Organizatora w oparciu o scenariusz imprezy.

IV. Postanowienia końcowe

 • Do przekazanych materiałów należy dołączyć podpisane oświadczenie następującej treści:

„Przekazane materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.”

 • Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane materiały.
 • Radio Top zastrzega sobie prawo do zakończenia zapowiedzi informacją:

                    „Patronem medialnym jest: („Radio Top” lub „Radio Top Manchester)”.

 • Radio Top nie ponosi odpowiedzialności za informacje, treści i materiały przekazane do emisji przez Organizatorów wydarzeń objętych patronatem medialnym. Wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator wydarzeń.
 • O decyzji w sprawie przyznania patronatu wnioskodawca zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.
 • Redakcja Radio Top zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o objęcie wydarzenia patronatem medialnym bez podania przyczyny.
 • Redakcja Radio Top zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym momencie, z tym, że zmieniona wersja regulaminu nie będzie dotyczyć umów/porozumień patronackich już zawartych, po dacie wejścia w życie nowej wersji regulaminu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt – patronat@radiotop.com.pl

(wersja z dnia 02.01.2024 roku)

Udostępnij