Regulamin konkursów

Regulamin ogólny konkursów

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator – RadioTop Ltd  z siedzibą w Manchester („Administrator”), e-mail: kontakt@radiotop.com.pl

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) oraz obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. prawa ochrony danych osobowych „UK GDPR”  (a) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej https://radiotop.pl , b) ustalania, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.

REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW

A. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ramowe zasady organizacji konkursów na antenie RadioTop (dalej „Stacja”) bądź na stronie internetowej pod adresem https://radiotop.pl  (dalej „Strona Internetowa”).

2. Konkursy (zwane dalej „Konkursami”) są organizowane przez RadioTop z siedzibą w Manchesterze, na terytorium Wielkiej Brytanii.

3. Uczestnik (zwana dalej „Uczestnikiem”) – osoba biorąca udział w konkursie

4. W Konkursach mogą brać udział osoby fizyczne, z wyłączeniem:

a) pracowników oraz współpracowników Organizatora, lub spółek powiązanych kapitałowo z Organizatorem;

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursów;

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w pkt. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

B. Zasady Konkursów.

1. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na antenie Stacji bądź na Stronie Internetowej. Na antenie Stacji bądź na Stronie Internetowej będą ogłaszane zapowiedzi poszczególnych Konkursów. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego i odrębnego Konkursu i będzie zawierała:

a) zasady Konkursu;

b) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu;

c) nr telefonu, pod który należy zadzwonić (koszt rozmowy) lub wysyłać SMS, adres e-mail pod który należy przesłać zgłoszenie o wskazanej treści lub formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.

2. Przystępując do udziału w danym Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zapowiedzi danego Konkursu, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich Danych Osobowych, których podanie jest warunkiem przystąpienia do konkursu

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursach będą nagrody szczegółowo określone w sposób wskazany w części B ust. 1 pkt b Regulaminu (dalej „Nagrody”).

2. Każdy uczestnik danego Konkursu może wygrać w nim jedną nagrodę.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Warunkiem uczestnictwa w danym Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika danego Konkursu wymagań określonych w zapowiedziach Konkursów, o których mowa w części B ust. 1 Regulaminu.

2. Zwycięzcą jest osoba wyłoniona zgodnie z zasadami, o których mowa w części B ust. 1 Regulaminu.

3. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu udziela nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu licencji do korzystania z nadesłanych utworów tj. utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmującej, bez ograniczeń terytorialnych na czas trwania Konkursu, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji założeń Konkursu oraz do informowania o Konkursie, w tym jego reklamy. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) każde utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym cyfrową, drukarską,

b) rozpowszechnianie utrwalonego utworu dowolną techniką, w tym cyfrową, drukarską,

c) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera,

d) publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie,

e) nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie przez inną organizację telewizyjną, nadawanie w sieciach telekomunikacyjnych,

f) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

g) korzystania lub rozporządzania z opracowania utworu w zawiązku z Konkursem

4. Uczestnik Konkursu jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska (lub pełnego), miejscowości zamieszkania w ramach organizowanego konkursu.

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie RadioTop lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie radia. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i utworu przesłanego przez danego Uczestnika i będzie wyemitowana na antenie RadiaTop w trakcie trwania Konkursu.

F. Odbiór Nagród.

1. Nagrody będą wysyłane na terenie Wielkiej Brytanii, na adres  wskazany przez Zwycięzcę Konkursu lub pozostawione do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia danego Konkursu.

2. Zwycięzca poinformuje Organizatora o sposobie odbioru Nagrody.

3. Nagrody przyznawane zwycięzcom nie mogą być zamieniane na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości nagrody w gotówce.

4.  Zwycięzca oraz Organizator Konkursu  wyrażają zgodę na wspólne ustalenie innej formy dostarczenia Nagrody niż ujęta w części F ust.1 Regulaminu, z przeniesieniem odpowiedzialności oraz dodatkowych kosztów za dostarczenie Nagrody na Zwycięzcę w szczególności dostarczenia nagrody poza granice terytorialne RadiaTop tj. Wielką Brytanię.

G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu i zapowiedzi Konkursu (część B ust. 1 Regulaminu), a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem jeśli będzie to stanowiło warunek udziału w Konkursie, prowadzący Konkurs będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, jak również jakość połączenia uniemożliwiająca nawiązanie rozmowy przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem w audycji na żywo) Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z Uczestnikiem. W wypadkach wątpliwych rozstrzygnięcie konkursu lub dostarczenia nagrody należy do Komisji Konkursowej.

4. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, dalsze decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Pytania w sprawie niedostarczenia wygranych Nagród należy przesyłać mailem na adres kontakt@radiotop.com.pl

6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

7. W przypadku Konkursów przeprowadzanych na Stronie Internetowej Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator – RadioTop Ltd z siedzibą w Manchester, e-mail: kontakt@radiotop.com.pl.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych „RODO” oraz eng.„UK GDPR”, opisanych w Polityce Prywatności RadioTop:

a) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji – imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej RadioTop lub w mediach społecznościowych organizatora konkursu

b) w celu dostarczenia nagrody – pełne Imię i Nazwisko, adres zamieszkania oraz dostarczenia nagrody jeśli jest inny

c) ustalania, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie, otrzymać nagrody.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

Udostępnij